ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ

Осы дербес деректердің құпиялылық саясаты (бұдан әрі - Құпиялылық саясаты) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы N94-V Заңына сәйкес әзірленді, ол bilet.railways.kz (бұдан әрі — Веб-порталды) электрондық теміржол билеттерін онлайн ресімдеу және төлеу сервисінің Веб-порталын пайдалану кезінде Пайдаланушы (клиент) туралы ала алатын барлық ақпаратқа қатысты әрекет етеді.

1. ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАСЫ

1.1 Осы Құпиялылық саясатында келесі терминдер қолданылады:

1.1.1. "Веб-портал әкімшілігі" (бұдан әрі – Әкімшілік) – "Жолаушылар тасымалы" акционерлік қоғамының атынан әрекет ететін, дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, жеке деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын веб-порталды басқаруға уәкілетті мамандар.

1.1.2. "Дербес деректер" - айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат.

1.1.3. "Дербес деректерді өңдеу" — жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізу) жеке деректерді иесіздендіруді, бұғаттауды, өшіруді, жоюды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы.

1.1.4. "Дербес деректердің құпиялылығы" - дербес деректер субъектісінің келісімінсіз немесе өзге де заңды негіз болмаса, оларды таратуға жол бермеу талаптарын сақтау міндеті болып табылады.

1.1.5. "Веб-портал пайдаланушысы" (бұдан әрі — Пайдаланушы) — бұл веб-порталға кіре алатын және оның функционалын пайдаланатын, қажетті бағытқа электрондық теміржол билеттерін сатып алуға ниет білдірген клиенттер, Интернет-сайтқа кірушілер.

1.1.6. "Cookies" - веб-сервер жіберген және пайдаланушының компьютерінде сақталатын, веб-клиент немесе веб-браузер тиісті Веб-портал бетін ашу әрекеті кезінде HTTP-сұратуында веб-серверге әр жолы жіберетін деректердің фрагменті.

1.1.7. "IP-адрес" - IP хаттамасы бойынша құрылған компьютерлік желідегі түйіннің бірегей желілік адресі.

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2.1. Пайдаланушының Веб-порталды пайдалануы осы Құпиялылық саясатымен және дербес деректерді өңдеу шарттарымен келісуді білдіреді.

2.2. Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда пайдаланушы Веб-порталды пайдалануды тоқтатуы тиіс.

2.3. Бұл Құпиялылық саясаты тек bilet.railways.kz. Веб-порталына қолданылады.

2.4. Веб-портал әкімшілігі веб-портал пайдаланушысы ұсынатын дербес деректердің дұрыстығы үшін жауапты болмайды.

3. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ МӘНІ

3.1. Осы Құпиялылық саясаты Веб-портал Әкімшілігінің пайдаланушы Веб-порталда көрсететін дербес деректердің құпиялылығын қорғау режимін жарияламау және қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерін белгілейді.

3.2. Осы Құпиялылық саясаты шеңберінде өңдеуге рұқсат етілген дербес деректерді пайдаланушы Веб-порталды тіркеу және кейіннен пайдалану кезінде ұсынады және мынадай ақпаратты қамтиды:

- тегі, аты, әкесінің аты;

- жеке куәлік нөмірі;

- ЖСН;

- байланыс телефоны;

- электрондық пошта мекен-жайы (e-mail).

3.3. Веб-портал электрондық теміржол билеттерін ресімдеу және төлеу процесінде автоматты түрде берілетін мына Деректерді қорғайды:

- IP мекен-жайы;

- cookies-тен түсетін ақпарат;

3.4. Жоғарыда айтылмаған кез келген өзге дербес ақпарат (қызметтерді алу тарихы, берілген құжаттар және т.б.) осы Құпиялылық саясатының 5.2 және 5.3. тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, сенімді сақталуға және таратылмауға жатады.

4. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ АҚПАРАТЫН ЖИНАУ МАҚСАТТАРЫ 4.1. Веб-порталды Пайдаланушының дербес деректері келесі мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:

- Электрондық теміржол билеттерін онлайн рәсімдеу және төлеу бойынша қызмет көрсету.

-Қызметті алу үшін Веб-порталда тіркелген пайдаланушыны сәйкестендіру.

- Пайдаланушыға Веб-порталдың жеке кабинетіне авторландырылған қолжетімділікті ұсыну.

- Пайдаланушымен кері байланыс орнату, соның ішінде веб-порталды пайдалануға, қызметтерді көрсетуге, пайдаланушыдан сұраулар мен өтінімдерді өңдеуге қатысты хабарламалар, сұраулар жіберу.

- Пайдаланушыға оның келісімімен арнайы ұсыныстар, бағалар туралы ақпарат, жаңалықтар жіберілімі және қоғам атынан немесе қоғам серіктестері атынан өзге де мәліметтер беру.

- Пайдаланушының келісімімен жарнамалық қызметті жүзеге асыру.

- Пайдаланушы ұсынған жеке деректердің сенімділігі мен толықтығын растау.

- Веб-портал пайдаланушысына өтінімдердің мәртебесі туралы хабарлама.

- Веб-порталды пайдалануға байланысты сұрақтар туындаған кезде пайдаланушыға клиенттік және техникалық қолдау көрсету.

- Қызмет көрсету процесімен байланысты қосымша ақпараттық ресурстарға немесе веб-портал сервистеріне пайдаланушыға рұқсат беру.

5. ЖЕКЕ АҚПАРАТТЫ ӨҢДЕУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

5.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімі шектелмей, кез келген заңды тәсілмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде жүзеге асырылады.

5.2. Пайдаланушы Веб-портал Әкімшілігінің жеке деректерді осы Құпиялылық саясатының 4-тарауында көрсетілген мақсаттарда ғана пайдалануға құқылы екендігімен келіседі.

5.3. Пайдаланушының дербес деректері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша ғана Қазақстан Республикасының мемлекеттік биліктің уәкілетті органдарына берілуі мүмкін.

5.4. Веб-портал Әкімшілігі Пайдаланушының дербес ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

5.5. Веб-портал әкімшілігі пайдаланушымен бірлесіп Пайдаланушының дербес деректерін жоғалтудан немесе жария етуден туындаған салдарлардың алдын алу бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды.

6. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

6.1. Пайдаланушы:

- Веб-порталды пайдалану үшін қажетті дербес деректер туралы өзекті және дұрыс ақпарат беруге.

- осы ақпарат өзгерген жағдайда дербес деректер туралы ұсынылған ақпаратты жаңартуға, толықтыруға міндетті.

6.2. Веб-портал әкімшілігі:

- алынған ақпаратты тек осы Құпиялылық саясатының 4-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін пайдалануға.

- осы Құпиялылық саясатының 5.2. және 5.3-тармақтарында көрсетілгендерді қоспағанда, құпия ақпараттың құпия сақталуын қамтамасыз етуге, пайдаланушының алдын ала рұқсатынсыз жария етпеуге, сондай-ақ Пайдаланушының берілген дербес деректерін сатуды, айырбастауды, жариялауды немесе өзге де ықтимал тәсілдермен жария етпеуге.

- Пайдаланушының дербес деректерінің құпиялылығын қорғау үшін қажетті және жеткілікті шараларды қабылдауға.

- Егер пайдаланушы немесе оның заңды өкілі Веб-портал Әкімшілігі кері қайтарып алуды алған сәттен бастап, дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісімін жазбаша нысанда қайтарып алса, дербес деректерді жинауды, өңдеуді тоқтатуға және жоюды жүзеге асыруға міндетті.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Веб-портал Әкімшілігі ақпараттың құпиялылығын бұзғаны үшін, егер осы ақпарат:

- ол жоғалғанға немесе ашылғанға дейін қоғамдық игілікке айналған.

- үшінші тарап оны Веб-портал Әкімшілігі алғанға дейін алған.

- Пайдаланушының келісімімен жария етілген болса жауап бермейді.

8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

8.1. Веб-портал Әкімшілігі және Веб-портал Пайдаланушысы барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер процесінде шешуге бар күш-жігерін салуы тиіс.

8.2. Егер осындай келіссөздерден кейін Веб-порталды Пайдаланушы мен Веб-портал Әкімшілігі дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

9. ҚОСЫМША ШАРТТАР

9.1. Веб-портал Әкімшілігі Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.

9.2. Құпиялылық саясаты, егер Құпиялылық саясатының жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, веб-порталда орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

9.3. Қолданыстағы құпиялылық саясаты bilet.railways.kz. мекен-жайы бойынша орналасқан.